Zmiany w Zarządzie i statucie KS Wasilków

Mimo przerwy w rozgrywkach piłkarskich sezonu 2019/2020, w naszym Klubie praca wre pełną parą !!!

Wszystkie drużyny rozpoczęły przygotowania do rundy wiosennej, zajęcia odbywają się głównie na hali (drużyny młodzieżowe), jak również na otwartych boiskach (głównie seniorzy).

Pracują też członkowie Klubu i przede wszystkim Zarząd.

Jeszcze w ubiegłym roku, 20 września 2019 r. , odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze KS Wasilków.

Głównym punktem zebrania był wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Nowe władze klubu prezentujemy w zakładce „O klubie” – „Zarząd

Walne Zgromadzenie przyjęło też kilka poprawek do statutu KS Wasilków.

17 stycznia 2020 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu, a jego celem było wprowadzenie zmian w statucie. Główna zmiana dotyczyła Rozdziału III „Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki”

Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu nowy podział członków stowarzyszenia. Oprócz istniejących wcześniej członków zwyczajnych, wspierających i honorowych, dopisano członków uczestników. Zmiana miała na celu zaproponowanie członkostwa wszystkim uczestnikom zajęć sportowych w naszym Klubie.

Walne Zgromadzenie przyjęło też uchwałę, dotyczącą aktualizacji listy aktywnych członków naszego Stowarzyszenia.

UWAGA WAŻNE!

Zgodnie z uchwałą wszyscy dotychczasowi członkowie Klubu zobowiązani zostali do złożenia nowej deklaracji  (pobierz tutaj) w terminie do 29 lutego 2020 r. Złożenie nowej deklaracji członkowskiej przez dotychczasowych członków stowarzyszenia oraz przez dotychczasowych uczestników zajęć sportowych w ww. terminie zwalnia ich z obowiązku wpłacenia wpisowego.

Niezłożenie przez Członka Stowarzyszenia nowej deklaracji oznacza automatyczne wykreślenie go z ewidencji aktywnych Członków Stowarzyszenia.

Zachęcamy do składania deklaracji wszystkie osoby, którym los naszego Klubu nie jest obojętny oraz które będą czynnie uczestniczyć w pracach na rzecz Stowarzyszenia.