Statut

STATUT

KLUBU SPORTOWEGO

„WASILKÓW”

 

Rozdział I

Nazwa, teren, siedziba i charakter działania

 • §1
 • Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Wasilków”, zwane skrótem KS WASILKÓW.
 • §2
 • 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Wasilków.
 • 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wasilków.
 • §3

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną po wpisaniu do rejestru Stowarzyszeń.

 • §4
 • Stowarzyszenie posiada emblemat organizacyjny, posługuje się pieczątką według określonego przez Zarząd wzoru.
 • §5
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby realizacji zadań statutowych.

 • §6
 1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

a) organizowanie życia sportowego, rekreacyjnego i towarzyskiego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy,

b) promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku,

c) promocja dyscypliny piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, szachów, judo, lekkoatletyki, tenisa stołowego, brydża sportowego,

d) podwyższanie umiejętności gry w wyżej wymienionych dyscyplinach,

e) organizowanie spotkań z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie sportem,

f) rozwijanie zainteresowań i zdolności sportowych dzieci i młodzieży,

g) wskazywanie na pozytywne aspekty utrzymywania dobrej kondycji fizycznej,

h) animowanie powstawania i remontów obiektów sportowych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie sekcji, drużyn i zespołów sportowych,

b) organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,

c) organizowanie spotkań z profesjonalistami w danych dziedzinach sportu,

d) organizowanie działań społecznych na rzecz obiektów sportowych,

e) działania zmierzające do promocji zdrowego trybu życia,

f) organizowanie pokazów, turniejów, zawodów,

g) współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze,

h) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki

 • §7
 • Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych
 • §8
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 2. Małoletni w wieku 16-18 lat roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w Zarządzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Małoletni poniżej 16-tu lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniach oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

§9

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie stałej pomocy organizacyjnej, finansowej lub rzeczowej.
 • §10

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wyróżniła się poprzez okazywanie pomocy czy podejmowanie działań na rzecz statutowych zadań Stowarzyszenia.

§11

 1. Członkostwo zwyczajne nabywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie zgłoszenia zawierającego deklarację stałej pomocy.
 3. Tytuł honorowy Członek Klubu Sportowego „Wasilków” nadaje Walne Zebranie na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia
 • §12
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma:
 2. czynne i bierne prawo wyborcze z zastrzeżeniem wynikającym z § 8 pkt. 2 i pkt. 3 Statutu,
 3. prawo składania wniosków, postulatów oraz uczestniczenia we wszystkich pracach i akcjach Stowarzyszenia.
 4. prawo zapoznania się z wynikami działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający korzystają z tych samych praw, które posiada członek zwyczajny, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 6. Członek honorowy może uczestniczyć w Walnym Zebraniu głosem doradczym oraz posiada prawo zgłaszania wniosków i postulatów.
 • §13
 1. Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek:
 2. przestrzegania zasad Statutu i obowiązujących regulaminów oraz uchwał,
 3. regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Zarząd, a członkowie wspierający w wysokości zadeklarowanej,
 4. uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia,
 5. reprezentowania postawy godnej członka Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z realizacją zadań statutowych.
 • §14
 1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

b) wykluczenia z ewidencji członka w przypadku:

– za nie opłacanie składek członkowskich przez okres 1 roku,

– nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 roku,

– umyślnego naruszenia postanowień statutu,

– działania na szkodę Klubu,

c) śmierci,

d) likwidacji Stowarzyszenia.

2. Decyzję o wykreśleniu z ewidencji, o której mowa w pkt. l lit. „b” podejmuje Zarząd.

3. Zarząd może zmienić decyzję, o której mowa wyżej, jeżeli członek Stowarzyszenia ureguluje zaległości i złoży zapewnienie, że będzie systematycznie opłacać składki.

4. Zarząd może odstąpić od wykreślenia z ewidencji za nie opłacanie składek, jeżeli członek Stowarzyszenia znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i świadczy pomoc w innej formie.

5. Od decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Zarząd może orzec następujące kary:

a) upomnienia,

b) zawieszenia w pracach członka na okres od 3 miesięcy do l roku,

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

7. Zatarcie kar następuje z urzędu po upływie:

a) 6 miesięcy po orzeczeniu upomnienia,

b) 12 miesięcy po zakończeniu upływu zawieszenia w prawach członka.

8. Od uchwały zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Rozdział IV.

Władze Stowarzyszenia.

 • §15
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja rewizyjna,

d)Sąd Koleżeński.

2. Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybiera Walne Zebranie Członków w wyborach tajnych.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

4. Kadencja władz trwa 4 lata i nie podlega ograniczeniom. W razie potrzeby Walne Zebranie może w czasie trwania kadencji uzupełnić skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Do wyborów uzupełniających ma zastosowanie § 15 pkt 2.

 • §16
 1. Odwołanie członka ze składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego następuje przez Walne Zebranie.

§17

 1. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński działają na podstawie regulaminów ustalonych przez Walne Zebranie.
 2. Decyzje podejmowane są przez władze Stowarzyszenia w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 • §18
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które tworzą członkowie zwyczajni i wspierający.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze (zwyczajne) zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc po upływie kadencji.
 4. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd w połowie kadencji.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

c) podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) wybór, odwołanie i uzupełnienie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

e) nadawanie Tytułu Honorowego Członka Klubu Sportowego Wasilków”,

f) zatwierdzenie regulaminów działalności Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

g) uchwalanie Praw Karty Praw i Obowiązków Członka Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,

i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,

j) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia.

 • §19
 1. W okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami działalnością Klubu kieruje Zarząd w składzie od 3 do 5 osób, które spośród siebie wybiorą:

a) prezesa,

b) wiceprezesa,

c) sekretarza.

2. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób na szkodę Klubu i przez to stracił zaufanie członków Klubu.

3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

4. Zawieszony w czynnościach członek Zarządu ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

5. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w roku.

6. Zarząd pracuje w oparciu o regulamin działania zatwierdzony przez Walne Zebranie.

7. Do kompetencji Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w ramach uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,

c) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z odpowiednimi przepisami,

d) uchwalanie planów działania i planów finansowych Stowarzyszenia,

e) przyjmowanie na podstawie pisemnych deklaracji nowych członków Stowarzyszenia,

f) wnioskowanie o nadanie godności Honorowego Członka,

g) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej,

h) ustalanie cen biletów na imprezy sportowe organizowane przez Stowarzyszenie oraz zakres i wielkości ulg w tym zakresie,

i) przygotowanie i rozwiązywanie sekcji sportowych,

j) ustalanie wysokości wynagrodzeń za prace wykonane na rzecz Stowarzyszenia,

k) podejmowanie decyzji w przedmiocie zatrudniania pracowników etatowych i określanie wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia,

l) powoływanie delegatów na zebrania związków sportowych, do których przynależy Klub,

m) podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

8. Zarząd na zewnątrz może reprezentować jednoosobowo: prezes, wiceprezes lub sekretarz.

 • §20
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób , które spośród siebie wybiorą:

a) przewodniczącego,

b) v-ce przewodniczącego,

c) sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem finansowym,

b) kontrola wykonania uchwał i zarządzeń,

c) występowanie z wnioskiem o udzielanie absolutorium Zarządowi.

3. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 • §21
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które spośród siebie wybiorą:

a) przewodniczącego,

b) v-ce przewodniczącego.

2. Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

3. Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia. 

 • §22
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) składek członkowskich i wpisowego,

b) darowizn,

c) spadków,

d) zapisów,

e) dochodów z własnej działalności, w tym działalności usługowej Klubu poprzez reklamowanie firm w czasie trwania zawodów sportowych na boiskach i salach oraz na strojach sportowych i w mediach,

f) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

g) ofiarności publicznej,

h) dotacji władz samorządowych,

i) opłaty wstępu na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez Klub,

j) opłat za wynajem obiektów i urządzeń sportowych,

k) działalności rekreacyjnej, oświatowej, sportowej, turystycznej, wychowawczej i kulturalnej,

l) zbywania pamiątek klubowych,

m) zajęć i kursów.

2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może darowizny, spadki, zapisy przyjmować oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 • §23

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 • §24

Stowarzyszenie może otrzymać dotację według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 • §25
 1. Wszelkie Uchwały Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku, wymagają uchwały Walnego Zebrania.
 2. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa bądź sekretarza.

Rozdział VI

Zmiany Statutu.

 • §26

Zmiana Statutu może nastąpić przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII

Likwidacja Stowarzyszenia.

 • §27
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz cel publiczny na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Wasilków, 06 lipca 2015

PREZES ZARZĄDU                                                                                  V-CE PREZES

Piotr Kruszewski                                                                        Krzysztof Niedźwiecki